Majanduslik vägivald

Majandusliku vägivalla korral kontrollib vägivallatseja ohvri raha ja materiaalsete vahendite  kasutamist eesmärgiga raskendada ohvri iseseisvat majanduslikku toimetulekut ning muuta ohver endast sõltuvaks.

Majandusliku vägivalla väljenduseks  partneri suhtes võivad olla järgmised tegevused:

 • Partneri kõrvalejätmine majanduslikest otsustest, mille tagajärjed ja kohustused on ühised
 • Raha äravõtmine
 • Elatise maksmata jätmine (ühistele lastele)
 • Pangakaartide enda käes hoidmine
 • Ostude tegemise takistamine
 • Majanduskulude range kontrollimine
 • Olukorra tekitamine, kus ohver peab enda aga ka majapidamiskuludeks raha lunima
 • Töötamise või hariduse omandamise keelamine
 • Laenude võtmise sundimine
 • Ebaseaduslikes tehingutes osalemiseks sundimine
 • Vara ja isiklike esemete hävitamine, lõhkumine