Ajutine turvaline majutus

Turvakodus on naisel ja lastel võimalus peale vägivalla juhtumit või vägivalla ohu puhul turvalises keskkonnas rahuneda ja välja puhata, teha plaane edaspidiseks ning asuda neid ellu viima.
Turvakodus tegelevad kliendiga eriväljaõppe saanud tugikeskuse töötajad .
Turvakodus on naisele (ja lastele) tagatud ajutine eluase, kus on olemas võimalus toiduainete hoidmiseks ja toidu valmistamiseks, pesupesemiseks ja isikliku hügieeni tagamiseks

Vajadusel ostetakse kliendile esmavajalikud toiduained ja hügieenivahendid, samuti ravimid jm. hädavajalik ning hangitakse vajalikud riietusesemeid ja jalatsid. Lastele ostetakse lisaks vajadusel ka koolitarbeid.
Turvakodus viibimise ajal pakutakse naisele ja lastele juhtumipõhist nõustamist vajadusel psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat ja juriidilist nõustamist. Nõustamine võib toimuda nii tugikeskuse ruumides kui nõustamisruumis.

Turvakodus viibiva kliendi kohta edastatakse individualiseeritavaid andmeid teistele asutustele ainult tema nõusolekul ja temaga kokku lepitud piirides.
Turvakodu aadress on salastatud. Teenusele tulek lepitakse kokku telefoni teel.

Täiendavad teenused

Võrumaa Naiste Tugikeskus osutab lisaks eelpool loetletule täiendavaid teenuseid: psühholoogiline nõustamine lastele, transporditeenus ja abi kolimisel, mitmekesised huvitegevused turvakodus viibivatele lastele: käelised ja loovtegevused, mängud, kokandus, abi kooli- ja kodutööde tegemisel, jalutuskäigud looduses.Tegevusi viiakse läbi lähtuvalt iga lapse individuaalsusest ning vastavalt laste ema ja lastega kokkulepitud kavale.