Õigusabi koos kliendi esindamisega kohtus

Juriidiline nõustamine on kliendi õigusnõustamine, kliendi esindamine või kaitsmine kohtuvälises ja kohtueelses menetluses, kohtus või mujal, kliendile juriidilise dokumendi koostamine ja tema huvides muu õigustoimingu tegemine, samuti suhtlemine kolmandate isikutega ning vajaduse korral kliendi huvides tõendite kogumine.
Juriidilise nõustaja ülesandeks on (arvestades konkreetse kliendi vajadusi):
– anda arvamusi, selgitusi ja vastuseid õigusliku sisuga küsimustes;
– selgitada kliendile, millised õigusnormid on talle täitmiseks kohustuslikud ning analüüsida nende täitmist;
– anda soovitusi kliendi tegevuse õiguspärasuse tagamiseks ning meetmete rakendamiseks tema huvide ja õiguste kaitsmiseks;
– koostada või osaleda õigusliku sisuga dokumentide välja töötamisel ja vormistamisel;
– suhelda kliendi huvides kolmandate isikutega, sh avaliku võimu organitega, ning teostada kliendi või tööandja huvides õigustoiminguid;
– esindada ja/või kaitsta klienti kohtuvälises, kohtueelses ja kohtumenetluses.

Juriidilise nõustamise sisuks võib olla näiteks: kohtuväliste kokkulepete saavutamine perevägivalla ohvreid enam puudutavates valdkondades, nagu abielulahutus, laste elatis, ühisvara jagamine, kaasomandi lõpetamine, laste hooldusõigus, lastega suhtlemine või kohtumenetluses kliendi esindamine ning kliendi jaoks positiivsete lahendite saavutamine tsiviilmenetluses.
.
Juriidilist nõustamist viivad läbi juriidilise kõrgharidusega ja soovitavalt naistevastase vägivalla alase täiendkoolituse läbinud juristid.